Strandkirken er organiseret under menighedsrådet med et antal udvalg. Udvalgene er oprettet i henhold til § 20 - 21 i menighedsrådsloven med henblik på at håndtere menighedens kompleksitet og mangfoldige opgaver med størst mulig engagement og kvalificeret lederskab. For at sikre, at menighedsrådet kan tage det fulde ansvar for aktiviteterne under udvalgene, er udvalgenes ansvarsområder beskrevet i kommissorier. 

A
ktivitetsgrupper
Kirkens aktiviteter er grupperet i aktivitetsgrupper. Til hver aktivitetsgruppe er en af præsterne tilknyttet som områdeleder. Til nogle aktivitetsgrupper er der også tilknyttet en koordinator. Koordinatoren har til opgave at skabe og bevare et samlet overblik over aktivitetsgruppen og være med til at udvikle den i samarbejde med lederen, som har hovedansvaret for aktivitetsgruppen. Lederen og koordinatoren skal i størst mulig omfang tilstræbe at uddelegere arbejdsopgaverne i aktivitetsgrupperne.

Udvalg
Hvert udvalg er oprettet med udgangspunkt i sammenhængende aktivitetsgrupper. Der er tilstræbt så få udvalg som muligt, da antallet af udvalg påvirker antallet af møder. Derfor har nogle udvalg et meget bredt aktivitetsfelt. Et udvalg består som minimum af en områdeleder, en koordinator og et menighedsrådsmedlem. Ligeledes kan relevante medarbejdere fra staben og frivillige, der er engagerede i aktivitetsområderne, være repræsenteret i et udvalg. Menighedsrådet udpeger områdelederen, koordinatoren og menighedsrådsmedlemmet til udvalget i forbindelse med den årlige konstituering. De af menighedsrådet udpegede medlemmer beslutter i fællesskab udvalgets endelige sammensætning.

Områdelederne har ansvar for udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse til udvalgsmøder. Der skrives et kort referat fra hvert udvalgsmøde, som udsendes til hele menighedsrådet senest en uge efter udvalgsmødet.

Kommissorier
Kommissorierne indeholder aftaler og beskrivelse af de kompetencer, menighedsrådet tildeler de forskellige udvalg. Kommissorierne beskriver udvalgenes sammensætning, formål, ansvarsområder, strategi, rammer og økonomi/ressourcer. De revideres og godkendes en gang om året af menighedsrådet før den årlige konstituering. Der holdes et menighedsrådsmøde og cirka to udvalgsmøder pr. udvalg i hvert kvartal.

Handlerum
Udvalgene har nedenstående handlerum og begrænsninger:
Udvalget kan iværksætte og nedlægge aktiviteter indenfor sit ansvarsområde for at fremme formålet.
Udvalget kan agere frit indenfor sin budgetramme.
Udvalget skal sørge for, at der skrives et kort referat fra hvert udvalgsmøde, som udsendes til hele menighedsrådet senest en uge efter udvalgsmødet. Ethvert menighedsrådsmedlem kan nedlægge veto mod udvalgets beslutninger og bringe beslutningen til menighedsrådets afgørelse.
Udvalget skal bringe ethvert tvivlsspørgsmål til menighedsrådets afgørelse.
Områdelederen har ansvar for at budgetrammen overholdes og kan prioritere i henhold til aftaler med udvalget.
Områdelederen har ansvar for udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse til udvalgsmøder i fornødent omfang

Stab
Medarbejderne på staben refererer på de faglige områder primært til koordinatoren og områdelederen indenfor den aktivitetsgruppe, de arbejder med. Sekundært refererer de til det udvalg, der har ansvar for aktivitetsgruppen. Medarbejderne kan fagligt være tilknyttet flere forskellige aktivitetsgrupper og derfor referere til forskellige koordinatorer og områdeledere.
På det personalemæssige område refererer medarbejderne primært til koordinatoren og områdelederen for den aktivitetsgruppe, som staben er placeret i, og sekundært til udvalget. Ansvarsfordelingen mellem områdelederen og udvalget beskrives i et kommissorium.